Username: Password:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - G.Traykov

Pages: [1] 2 3 ... 8
1
W najnowszej wersji wprowadzamy nową opcję – osiągnięcia. Wykonaj trudne zadania, a w zamian otrzymasz hojne nagrody!
Ilość punktów leczenia potrzebnych jednostkom został znacząco zmniejszony. Zmieniliśmy także niektóre charakterystyki greckiego ognia, trebuszu czy wieży armatniej.
Oto zmiany:
Zmieniliśmy również cenę monet potrzebnych do ulepszeń jednostek.
  Od teraz wszystkie jednostki mają ukazane ceny poniżej na poziom:


  Od teraz cena będzie zależeć od ery jednostki:


Towary z siódmej ery są teraz skryte w menu Handlu.
Informacja o ostatniej aktywności jest widoczna podczas odwiedzin gracza.

2
Game Updates / Rage War version from 08-03-2018 - Release notes
« on: March 08, 2018, 02:08:27 PM »
With this version, we are introducing a new feature – achievements. Complete challenging tasks and you will receive generous rewards!

The requirement of healing all units has been drastically reduced.  We have also changed some of the stats of the Greek fire, Trebuchet and Canon towers. Here are the changes:
The price in coins for upgrading units was also changed.
  Until now all units had the following prices per level:


  From now on, the price will depend on the Era of the unit:Goods from the 7th age are now hidden from the trading menu.
Last active indicator is now invisible when visiting another Kingdom.

3
С новата версия на играта представяме нова механика - постижения. Изпълнете серия от задачи и ще получите щедри награди.

Намалихме драстично изискванията за лекуване на единиците и променихме някои от статистиките на кулите гръцкия огън, требушет и оръдейна.
Промените са както следва:
Цената в монети за вдигане нивата на единиците също беше променена.
  До сега, всички единици имаха следната цена в монети:


  От тази версия, цената вече ще зависи от ерата на единицата:


Стоки от 7-ма ера вече са скрити от менюто за търговия.
Индикатора за последно активен вече няма да се показва, когато посещавате друго Кралство.

4
W tym tygodniu, bogini płodności i jej lojalni posłańcy są już w grze, aby zaoferować Wam specjalny pakiet walentynkowy. Pakieta zawiera:
 • dwa nowe awatary
 • specjalny budynek do kultury. Kultura, jaką można otrzymać, zależy od ery gracza.
  • 1 era – 48 kultury
  • 2 era – 120 kultury
  • 3 era – 300 kultury
  • 4 era – 750 kultury
  • 5 era – 1875 kultury
  • 6 era – 4688 kultury
 • 5x20 towarów
 • 5x1200 punktów leczenia
 • 50 punktów nauki
 • 5000 odłamków czasu

W tej wersji wprowadziliśmy następujące zmiany:
 • w sekcji członków królestwa, możesz sprawdzić, kiedy gracze byli ostatni raz aktywni.
 • w celu zmniejszenia używania botów, przycisk leczenia miasta będzie pokazywać się w losowym miejscu na ekranie.
 • wprowadziliśmy zmiany w sekwencji gry, gdy nowy gracz po raz pierwszy otwiera menu kampanii. To powinno pomóc w zatrzymaniu większej ilości graczy i uczynić grę bardziej ciekawą i konkurencyjną.
 • pojawiły się pewne nieporozumienia dotyczące lokalnych filtrów rankingu. Nie są to oddzielne ligi. Ich celem jest po prostu orientacja w tym, jak radzicie sobie względem swoich rodaków. Aby zmniejszyć powstałe zamieszanie, nagrody dla 10 najlepszych nie będą wyświetlane po wybraniu lokalnego filtru.

5
Тази седмица, богинята на плодородието и нейните лоялни вестоносци са тук, за да ви предложат специален празничен пакет. Той включва:
 • два нови аватара
 • специална културна сграда. Културата, която тя дава, ще зависи от ерата на собственика.
  • 1ва ера – 48 култура
  • 2ра ера – 120 култура
  • 3та ера – 300 култура
  • 4та ера – 750 култура
  • 5та ера – 1875 култура
  • 6та ера – 4688 култура
 • 5х20 стоки
 • 5х1200 точки лекуване
 • 50 научни точки
 • 5000 времеви шарда
С тави весия нанесохем следните промени по играта:
 • В секцията членове на вашето краство, вече можежете да видите кога играчите са били последно активни.
 • С цел да намалим употребата на ботове, бутона за лекуване на града, вече ще излиза на произволна позиция по екрана.
 • Нанесохме промени по последователността на играта, когато нов играч за първи път отваря менюто кампания. Това би трябва да допренесе за задържане на повече играчи и да направи играта по-конкуретна и забавна.
 • Появиха се някои заблуди по повод на филтрите за локалното класиране. Те не са отделни лиги, а целта им е просто да се ориентирате как се класирате спрямо сънародниците си. За да намалим объркването, наградите за топ 10 вече няма да се показват, когато е избран локален филтър.

6
Game Updates / Rage War version from 12-02-2018 - Release notes
« on: February 12, 2018, 12:59:04 PM »
This week the goddess of fertility and her loyal heralds are here to bring you a special holiday bundle that includes:
 • two new avatars
 • a special cultural building. The amount of the culture will change with the era of the owner.
  • 1st Age – 48 culture
  • 2nd Age – 120 culture
  • 3rd Age – 300 culture
  • 4th Age – 750 culture
  • 5th Age – 1875 culture
  • 6th Age – 4688 culture
 • 5x20 goods
 • 5x1200 healing points
 • 50 science points
 • 5000 Time shards
With this version we also added the following changes:
 • In the member's section of your kingdom, you can now see when the players were last active.
 • In order to interrupt the usages of bots, from now on the button for healing city will show each time at random location
 • We made changes of the game flow when a new player opens the campaign menu for the first time. This should contribute to the retention of more players, making the game competitive and fun.
 • There we some misunderstandings about the filters for local ranking. They are not separate leagues, they just show you how you rank compared to your countrymen. In order to minimize the confusion, the rewards for top 10 will show no more, when a local filter is selected.

7
W najnowszej wersji gry jest już dostępna długooczekiwana opcja przemiany szkiców. Dzięki tej opcji, możecie wymienić niepotrzebne szkice na te, których najbardziej potrzebujecie.

Po wybraniu szkicu, który chcielibyście otrzymać, musicie wybrać również szkice, które są Wam niepotrzebne i chcielibyście je wymienić.
Zainwestowane szkice z tego samego cudu, z którego chcielibyście otrzymać szkic, mają 27% szansy na udaną przemianę. Szkice z każdego innego cuda, zwiększają szansę o 9%. Możecie przemieniać szkice w dowolnym momencie. Ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że jeśli szansa wynosi mniej niż 100%, to przemiana może się nie udać i zostaniecie z niczym. Bez znaczenia, czy przemiana zakończyła się sukcesem czy nie, zainwestowane szkice zostaną utracone.

Również poprawiliśmy kilka innych problemów:
 • W wersji WEB, dźwięki w grze wyłączają się natychmiast i już nie ma potrzeby restartu.
 • Gdy jest dostępna promocja na rzeczy ze zniżką, to już nie jest potrzebne posiadanie całkowitej, pierwotnej ceny danej rzeczy, aby zakupić ją ze zniżką.
 • Poprawiono kilka wizualnych problemów w walkach.
Miłej gry!

8
В новата версия на играта е вече достъпна дългоочакваната опция за преобразуване на чертежи за чудеса.
Използвайки този компонент, ще можете да инвестирате излишните си чертежи и да ги преобразувате в такива, от които се нуждаете.
След като изберете чертеж, който желаете, ще трябва да изберете чертежи, които искате да жертвате и да се опитате да ги преобразувате.
Инвестирани чертежи от същото чудо, като желания чертеж, ще ви дадът по 27% шанс за успешно преобразуване. Чертежи от всяко друго чудо, ще повишават шанса с 9%.
Можете се опитате да преобразувате инвестираните чертежи по всяко време, но имайте предвид, че ако шанса е по-малко от 100% преобразуване може да е неуспешно и няма да получите нищо.
Без значения, дали опита е успешен или не, инвестираните блуепринти ще бъдат загубени.

В тази версия също успяхме да адресираме няколко проблема:
 • В Web версията на играта, звуците ще спират веднага след като са изключени и няма да е необходим рестарт.
 • Когато има активно промо, намалените неща в играта, няма да изискват да имате налични диаманти за пълната цена, за да могат да бъдат купени с отстъпка.
 • Някои визуални проблеми в кампанията бяха оправени.

Приятна игра!

9
Game Updates / Rage War version from 22-01-2018 - Release notes
« on: January 22, 2018, 12:41:53 PM »
With the new version of the game, the blueprint transmute is finally available.
This feature will grant you the options to invest spare blueprints for the ones you need.
After choosing the needed blueprint, you will have to invest other blueprints and try to transmute them.
An invested blueprint from the same wonder as the needed blueprint will grant you 27% chance for successful transmutation.
An invested blueprint from any other wonder will increase the chance with 9%.
You can try and transmute the invested blueprints at any time, but keep in mind that if the chance is not 100%, the transmutation can fail, and you will get nothing.
Beware, no matter whether the transmutation is successful or not, the invested blueprints will be lost.

We also managed to fix some minor issues:
 • In the Web version, sounds will now stop immediately after turning them off, and will not require a restart.
 • When in a promo, items will not require you to have the full price in gems available to be purchased at discount.
 • Some visual issues in the campaign were fixed.
Happy gaming!

10
Обявления / Хелоуински изненади
« on: October 17, 2017, 04:50:35 PM »
Мистериозни сили се завихрят над бойните полета на Ragewar, нощта е тъмна и могъщият Тиквен Ужас заедно с неговата коса е тук, за да ти предостави възможност, която идва веднъж в годината.

Готов ли си да украсиш града си за Хелоуин и да използваш възможностите на древното зло в своя полза?
Сред сенките, ужасяващият аватар на Крал Тиква те чака, за да всее ужас сред враговете ти!

Разбира се, всеки тъмен владетел има нужда и от специално леговище, зловещият Хелоуин пакет ще донесе и уникална културна сграда.
Не пропускай, вземи „лакомство“ вместо беля!


11
Announcements / Halloween goodies
« on: October 17, 2017, 04:43:13 PM »
Mysterious powers are gathering around Ragewar battlefields, the night is dark and a mighty Pumpkin horror with his scythe is coming to give you an opportunity of a lifetime.
Get ready to boost your kingdom for Halloween and call an ancient evil in your favor!Among the shadows, a horrific Pumpkin king avatar is waiting for you to terrify your enemies!
Of course, every dark ruler needs a special place so the spooky Halloween package will bring you also a unique culture building.
Don't miss this haunted opportunity!

Таинственные силы скапливаются вокруг поля боя Ragewar. Ночь темна и могучий тыквенный ужас со своей косой приходит, чтобы предоставить вам необыкновенную возможность.
Приготовьте свое королевство к Хэллоуину и призовите древнее зло в свою пользу!
Среди теней вас ожидает ужасающий аватар тыквенного короля, который поможет вам напугать врагов! Конечно же, каждый темный правитель нуждается в неком особом месте, поэтому жуткий пакет Хэллоуина также предоставит вам уникальное здание культуры.
Не пропустите эту "устрашающую" возможность!12
Nowości oraz aktualizacje gry / Nowy sezon lig
« on: September 29, 2017, 12:21:01 PM »
Witajcie podróżnicy w czasie!

Chcielibyśmy poinformować, że obecny sezon lig zakończy się 2-go października około 9 rano czasu UTC.
Tak jak w poprzednim sezonie, gracze z rankingiem nad 4200 będą mieli ustawiony wyjściowy ranking - 4200.
TOP-10 graczy otrzyma nagrody tak jak ostatnio.

Udanej gry!

13
Обявления / Нов сезон на лигите
« on: September 29, 2017, 12:16:40 PM »
Здравейте, Пътешественици във времето!
Искаме да ви информираме, че настоящия сезон на турнира по лиги, че завърши на 2-ри Октомври около 12 часа на обяд, българско време.
Както и в предишния сезон, рейтингите на всички играчи, с текущ рейтинг над 4200, ще бъде приравнен към 4200.
Топ 10 играчите ще получат същите награди, като през изминалия сезон.

Приятна игра!

14
Announcements / New Leagues' season
« on: September 29, 2017, 12:15:53 PM »
Hello, Time Travelers!
We want to inform you, that the current season of the leagues’ tournament will end on October the 2nd around 9 AM UTC.

As in the previous season the ratings of all players, with a current rating above 4200, will be set to 4200.

The top 10 players will receive the same rewards as the previous season.

Happy gaming!

15
Announcements / Leagues rewards
« on: August 30, 2017, 02:34:44 PM »
Hi all,
The current leagues' season will end around noon (11:00 CET) on September 1st. There will be a short maintenance of the game.
At the same time, the rewards for top players will be given. From now on there will be rewards for top 10, not only top 3.
At this point, there will be no visualization of the rewards. They will be shown with the next update of the game.
The rewards are:


Attention
Only this season, all players with rating above 4200 will start with 4200 rating. With the next season will return the rule, that only in Grandmaster league ratings are equaled with the start of the new one. 

Pages: [1] 2 3 ... 8