Username: Password:

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Помощ и Поддръжка / Re: Чудесата в играта
« Last post by dance_13 on February 22, 2018, 04:26:39 AM »
Никъде не пише здравето на чудесата. В раздел сгради е описано за всяка сграда, надявам се и тук  да е така  ;)
2
Help and Support / Game is Down on armorgames
« Last post by dietonight on February 17, 2018, 06:42:20 PM »
I'm getting this error message:

We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.
3
Help and Support / Re: tactic badge
« Last post by RamonBur on February 14, 2018, 02:36:25 PM »
Is this real life? It's that simple? I can't believe that lol.
4
Nowości oraz aktualizacje gry / Rage War wersja z 12.02.2018 - Informacje o wersji
« Last post by G.Traykov on February 12, 2018, 04:07:34 PM »
W tym tygodniu, bogini płodności i jej lojalni posłańcy są już w grze, aby zaoferować Wam specjalny pakiet walentynkowy. Pakieta zawiera:
 • dwa nowe awatary
 • specjalny budynek do kultury. Kultura, jaką można otrzymać, zależy od ery gracza.
  • 1 era – 48 kultury
  • 2 era – 120 kultury
  • 3 era – 300 kultury
  • 4 era – 750 kultury
  • 5 era – 1875 kultury
  • 6 era – 4688 kultury
 • 5x20 towarów
 • 5x1200 punktów leczenia
 • 50 punktów nauki
 • 5000 odłamków czasu

W tej wersji wprowadziliśmy następujące zmiany:
 • w sekcji członków królestwa, możesz sprawdzić, kiedy gracze byli ostatni raz aktywni.
 • w celu zmniejszenia używania botów, przycisk leczenia miasta będzie pokazywać się w losowym miejscu na ekranie.
 • wprowadziliśmy zmiany w sekwencji gry, gdy nowy gracz po raz pierwszy otwiera menu kampanii. To powinno pomóc w zatrzymaniu większej ilości graczy i uczynić grę bardziej ciekawą i konkurencyjną.
 • pojawiły się pewne nieporozumienia dotyczące lokalnych filtrów rankingu. Nie są to oddzielne ligi. Ich celem jest po prostu orientacja w tym, jak radzicie sobie względem swoich rodaków. Aby zmniejszyć powstałe zamieszanie, nagrody dla 10 najlepszych nie będą wyświetlane po wybraniu lokalnego filtru.
5
Тази седмица, богинята на плодородието и нейните лоялни вестоносци са тук, за да ви предложат специален празничен пакет. Той включва:
 • два нови аватара
 • специална културна сграда. Културата, която тя дава, ще зависи от ерата на собственика.
  • 1ва ера – 48 култура
  • 2ра ера – 120 култура
  • 3та ера – 300 култура
  • 4та ера – 750 култура
  • 5та ера – 1875 култура
  • 6та ера – 4688 култура
 • 5х20 стоки
 • 5х1200 точки лекуване
 • 50 научни точки
 • 5000 времеви шарда
С тави весия нанесохем следните промени по играта:
 • В секцията членове на вашето краство, вече можежете да видите кога играчите са били последно активни.
 • С цел да намалим употребата на ботове, бутона за лекуване на града, вече ще излиза на произволна позиция по екрана.
 • Нанесохме промени по последователността на играта, когато нов играч за първи път отваря менюто кампания. Това би трябва да допренесе за задържане на повече играчи и да направи играта по-конкуретна и забавна.
 • Появиха се някои заблуди по повод на филтрите за локалното класиране. Те не са отделни лиги, а целта им е просто да се ориентирате как се класирате спрямо сънародниците си. За да намалим объркването, наградите за топ 10 вече няма да се показват, когато е избран локален филтър.
6
Game Updates / Rage War version from 12-02-2018 - Release notes
« Last post by G.Traykov on February 12, 2018, 12:59:04 PM »
This week the goddess of fertility and her loyal heralds are here to bring you a special holiday bundle that includes:
 • two new avatars
 • a special cultural building. The amount of the culture will change with the era of the owner.
  • 1st Age – 48 culture
  • 2nd Age – 120 culture
  • 3rd Age – 300 culture
  • 4th Age – 750 culture
  • 5th Age – 1875 culture
  • 6th Age – 4688 culture
 • 5x20 goods
 • 5x1200 healing points
 • 50 science points
 • 5000 Time shards
With this version we also added the following changes:
 • In the member's section of your kingdom, you can now see when the players were last active.
 • In order to interrupt the usages of bots, from now on the button for healing city will show each time at random location
 • We made changes of the game flow when a new player opens the campaign menu for the first time. This should contribute to the retention of more players, making the game competitive and fun.
 • There we some misunderstandings about the filters for local ranking. They are not separate leagues, they just show you how you rank compared to your countrymen. In order to minimize the confusion, the rewards for top 10 will show no more, when a local filter is selected.
7
Nowości oraz aktualizacje gry / Rage War wersja z 22.01.2018 - Informacje o wersji
« Last post by G.Traykov on January 22, 2018, 01:35:55 PM »
W najnowszej wersji gry jest już dostępna długooczekiwana opcja przemiany szkiców. Dzięki tej opcji, możecie wymienić niepotrzebne szkice na te, których najbardziej potrzebujecie.

Po wybraniu szkicu, który chcielibyście otrzymać, musicie wybrać również szkice, które są Wam niepotrzebne i chcielibyście je wymienić.
Zainwestowane szkice z tego samego cudu, z którego chcielibyście otrzymać szkic, mają 27% szansy na udaną przemianę. Szkice z każdego innego cuda, zwiększają szansę o 9%. Możecie przemieniać szkice w dowolnym momencie. Ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że jeśli szansa wynosi mniej niż 100%, to przemiana może się nie udać i zostaniecie z niczym. Bez znaczenia, czy przemiana zakończyła się sukcesem czy nie, zainwestowane szkice zostaną utracone.

Również poprawiliśmy kilka innych problemów:
 • W wersji WEB, dźwięki w grze wyłączają się natychmiast i już nie ma potrzeby restartu.
 • Gdy jest dostępna promocja na rzeczy ze zniżką, to już nie jest potrzebne posiadanie całkowitej, pierwotnej ceny danej rzeczy, aby zakupić ją ze zniżką.
 • Poprawiono kilka wizualnych problemów w walkach.
Miłej gry!
8
В новата версия на играта е вече достъпна дългоочакваната опция за преобразуване на чертежи за чудеса.
Използвайки този компонент, ще можете да инвестирате излишните си чертежи и да ги преобразувате в такива, от които се нуждаете.
След като изберете чертеж, който желаете, ще трябва да изберете чертежи, които искате да жертвате и да се опитате да ги преобразувате.
Инвестирани чертежи от същото чудо, като желания чертеж, ще ви дадът по 27% шанс за успешно преобразуване. Чертежи от всяко друго чудо, ще повишават шанса с 9%.
Можете се опитате да преобразувате инвестираните чертежи по всяко време, но имайте предвид, че ако шанса е по-малко от 100% преобразуване може да е неуспешно и няма да получите нищо.
Без значения, дали опита е успешен или не, инвестираните блуепринти ще бъдат загубени.

В тази версия също успяхме да адресираме няколко проблема:
 • В Web версията на играта, звуците ще спират веднага след като са изключени и няма да е необходим рестарт.
 • Когато има активно промо, намалените неща в играта, няма да изискват да имате налични диаманти за пълната цена, за да могат да бъдат купени с отстъпка.
 • Някои визуални проблеми в кампанията бяха оправени.

Приятна игра!
9
Game Updates / Rage War version from 22-01-2018 - Release notes
« Last post by G.Traykov on January 22, 2018, 12:41:53 PM »
With the new version of the game, the blueprint transmute is finally available.
This feature will grant you the options to invest spare blueprints for the ones you need.
After choosing the needed blueprint, you will have to invest other blueprints and try to transmute them.
An invested blueprint from the same wonder as the needed blueprint will grant you 27% chance for successful transmutation.
An invested blueprint from any other wonder will increase the chance with 9%.
You can try and transmute the invested blueprints at any time, but keep in mind that if the chance is not 100%, the transmutation can fail, and you will get nothing.
Beware, no matter whether the transmutation is successful or not, the invested blueprints will be lost.

We also managed to fix some minor issues:
 • In the Web version, sounds will now stop immediately after turning them off, and will not require a restart.
 • When in a promo, items will not require you to have the full price in gems available to be purchased at discount.
 • Some visual issues in the campaign were fixed.
Happy gaming!
10
Благодаря, че оправихте бъга :)
Pages: [1] 2 3 ... 10