Username: Password:

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Обявления / промяна в цените на научни точки
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 04:17:57 PM »
Здравейте Пътещественици във Времето!

Направихме малка промяна в цените на пакетите за Научни Точки в Инвентара. От днес цените ще са:

1 научна точка = 25 кристала (преди 50 кристала)
5 научни точки = 100 кристала (преди 250 кристала)
10 научни точки = 180 кристала (преди 500 кристала)

*Няма ограничения за закупуване на научни точки.
92
Nowości oraz aktualizacje gry / Zmiany cen w punktach nauk
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 04:12:17 PM »
Witajcie podróżnicy w czasie!

Zmieniliśmy ceny punktów nauki, które można zakupić w Inwentarzu! Od teraz obowiązują następujące ceny:

1 punkt nauki = 25 klejnotów (było 50)
5 punktów nauki = 100 klejnotów (było 250)
10 punktów nauki = 180 klejnotów (było 500)*Nie ma limitu zakupów.
93
Announcements / Change in prices for Science Points
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 03:49:13 PM »
Hello Time Travelers!

We have changed the prices for purchasing Science Points from the inventory! From now on prices are:

1 science points = 25 gems(it was 50 gems)
5 science points = 100 gems(it was 250 gems)
10 science points = 180 gems(it was 500 gems)

*There is no purchasing limit.
94
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on November 22, 2017, 03:41:53 PM »
Ера 6 -- Парна епоха1.   Нова Доктрина

•   Изисквания наука: Земята на думите   
•   Точки наука: 175
•   Ресурси за отключване: 2300000 злато, 2300000 хора
•   Дава достъп до: Дворец на печалбата (Замък)

2.   Модерни Тенденции

•   Изисквания наука: Могъщите пазители
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 2300000 хора, 70 кожи
•   Дава достъп до: Шивач (злато)

3.   Още Заселници

•   Изисквания наука:  Нова Доктрина
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 2300000 злато, 70 Митрил
•   Дава достъп до: Градско жилище (хора)

4.   Разноцветен дим

•   Изисквания наука:  Нова Доктрина, Модерни Тенденции
•   Точки наука:  400
•   Ресурси за отключване: 100 Стъкло, 100 Месинг, 100 Тухли
•   Дава достъп до: Бояджийница (Стока Багрила), Склад за Тютюн (Стока Тютюн)

5.   Креативно Убежище

•   Изисквания наука:  Модерни Тенденции
•   Точки наука:  125
•   Ресурси за отключване: 60 Месинг, 60 Тухли
•   Дава достъп до:  Скулптурно Ателие (1172 култура)

6.   Възход на Индустриализма

•   Изисквания наука:  Още Заселници, Разноцветен дим
•   Точки наука:  225
•   Ресурси за отключване: 3000000 хора
•   Дава достъп до: Промишлена Палата (Замък)

7.   Тежки Метали

•   Изисквания наука:  Креативно Убежище
•   Точки наука:  150
•   Ресурси за отключване: 2600000 хора, 80 Грънци
•   Дава достъп до: Металург (злато)

8.   Просторно

•   Изисквания наука:  Креативно Убежище   
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване: 50 Хартия
•   Дава достъп до: територия

9.   Градски живот

•   Изисквания наука:  Възход на Индустриализма
•   Точки наука:  150
•   Ресурси за отключване: 2600000 злато, 80 Сол
•   Дава достъп до: Градска къща (хора)

10.   Експлозивна Материя

•   Изисквания наука:  Тежки Метали   
•   Точки наука:  250
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Лен, 100 Коприна
•   Дава достъп до: Барутна Фабрика (Стока Барут)

11.   Зората на Медията

•   Изисквания наука:  Просторно   
•   Точки наука:  225
•   Ресурси за отключване: 80 Тухли, 80 Хартия
•   Дава достъп до: Печатница (2344 Култура)

12.   Луксозна Облицовка

•   Изисквания наука:  Градски живот, Експлозивна Материя
•   Точки наука:  300
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Стъкло, 100 Месинг
•   Дава достъп до: Фабрика за Мрамор (Стока Мрамор)

13.   Alma Mater

•   Изисквания наука:  Експлозивна Материя
•   Точки наука:  200
•   Ресурси за отключване: 80 Коприна, 80 Стъкло
•   Дава достъп до: територия, Университет (сграда с кристали, 14648 Култура)

14.   Средна класа

•   Изисквания наука:  Експлозивна Материя, Зората на Медията
•   Точки наука:  200
•   Ресурси за отключване: 3000000 злато, 80 Тухли
•   Дава достъп до: територия, Градско имение (сграда с кристали, хора)

15.   Място на Власт

•   Изисквания наука:  Луксозна Облицовка
•   Точки наука:  275
•   Ресурси за отключване: 3700000 хора
•   Дава достъп до: Министерство на прогреса (Замък)

16.   Неизследвани Предели

•   Изисквания наука:  Средна класа
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване: 3000000 хора, 80 Хартия
•   Дава достъп до: територия, Картограф (сграда с кристали, злато)

17.   Нощни Твари

•   Изисквания наука:  Място на Власт
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване:  80 Коприна, 80 Хартия
•   Дава достъп до: територия, Гаргойл (сграда с кристали, 781 Култура)

18.   Разширени Хоризонти

•   Изисквания наука:  Неизследвани Предели
•   Точки наука:  350
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Тухли, 100 Хартия
•   Дава достъп до: Книговезница (Стока Книги)

95
Help and Support / Re: Science
« Last post by sin_zaek on November 22, 2017, 03:32:44 PM »
Age 6 -- Steam Age1.   New Doctrine

•   Discoveries needed: Land of the Words   
•   Science points needed: 175
•   Resources needed: 2300000 wealth, 2300000 workers
•   Gives access to: Palace of profit (Castle)

2.   Modern Trends

•   Discoveries needed: The Mighty Gardians
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 workers, 70 Furs
•   Gives access to: Tailor (wealth)

3.   More Settlers

•   Discoveries needed:  New Doctrine
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 wealth, 70 Mithril
•   Gives access to: City dwelling (workers)

4.   Rainbow Smoke

•   Discoveries needed:  New Doctrine, Modern Trends
•   Science points needed:  400
•   Resources needed: 100 Glass, 100 Brass, 100 Bricks
•   Gives access to: Dyehouse (Goods Dyes), Tobacco warehouse (Goods Tobacco)

5.   Creative Sanctuary

•   Discoveries needed:  Modern Trends
•   Science points needed:  125
•   Resources needed: 60 Brass, 60 Bricks
•   Gives access to:  Sculpture studio (1172 culture)

6.   Rise of industrialism

•   Discoveries needed:  More Settlers, Rainbow Smoke
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 3000000 workers
•   Gives access to: Industrial Palace (Castle)

7.   Heavy Metals

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 workers, 80 Pottery
•   Gives access to: Metallurgist (wealth)

8.   Spacious

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary   
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 50 Paper
•   Gives access to: free territory

9.   City Life

•   Discoveries needed:  Rise of industrialism
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 wealth, 80 Salt
•   Gives access to: City house (workers)

10.   Explosive Matter

•   Discoveries needed:  Heavy Metals   
•   Science points needed:  250
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Linen, 100 Silk
•   Gives access to: Gunpowder factory (Goods Gunpowder)

11.   Dawn of the Media

•   Discoveries needed:  Spacious   
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 80 Bricks, 80 Paper
•   Gives access to: Printing House (2344 Culture)

12.   Luxurious Lining

•   Discoveries needed:  City Life, Explosive Matter
•   Science points needed:  300
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Glass, 100 Brass
•   Gives access to: Marble Factory (Goods Marble)

13.   Alma Mater

•   Discoveries needed:  Explosive Matter
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 80 Silk, 80 Glass
•   Gives access to: free territory, University (Gems to build, 14648 Culture)

14.   Middle Class

•   Discoveries needed:  Explosive Matter, Dawn of the Media
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 3000000 wealth, 80 Bricks
•   Gives access to: free territory, City mansion (Gems to build, workers)

15.   Place of Power

•   Discoveries needed:  Luxurious Lining
•   Science points needed:  275
•   Resources needed: 3700000 workers
•   Gives access to: Ministry or progress (Castle)

16.   Uncharted Frontier

•   Discoveries needed:  Middle Class
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 3000000 workers, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Cartographer (Gems to build, wealth)

17.   Night Creatures

•   Discoveries needed:  Place of Power
•   Science points needed:  100
•   Resources needed:  80 Silk, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Gargoyle (Gems to build, 781 Culture)

18.   Expanded Horizons

•   Discoveries needed:  Uncharted Frontier
•   Science points needed:  350
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Bricks, 100 Paper
•   Gives access to: Bindery (Goods Books)

96
Новата ера вече е тук! След като достигнете края на пета ера, ще имате възможост да отключите науките на шеста. 
 • Нови сгради с подобрени бонуси и продукция
 • Нови проучвания за по-голям напредък
 • Островът, който чакахте! Можете да пътувате и завладявате, сле дкато влезете в Парната епоха!

Добавихме нова опция за подобрение на вашата игра  - Бустери!  Достъпна е от менюто Инвентар.
 • Бустери Точки наука
  • Капацитет – 2 пъти повече точки наука (вместо 10, капацитетът точки наука ще бъде 20)
  • Продукция – 2 точки наука за час вместо 1
 • Бустери Лимит за атакуваща армия – тези бустери могат да натрупат +45 лимит; когато използвате и двата, лимитът ви за атакуваща армия ще се повиши общо на 45 (15+30 )
  • +15 лимит за атакуваща армия за  час
  • +30 лимит за атакуваща армия за  час
 • Бустер Бонус лекуване – когато едениците ви са ранени и се нуждаят от лекуване, те ще струват 50% по-малко лекуване
  Важна информация за бустерите/бонусите: Можете да използвате бустер повече от веднъж като бонусът ще бъде същият, но неговата продължителност ще се увеличи.  Например, ако използвате  бустер +15 лимит за атакуващата армия  за 30 кристала, ще получите бонус  допълнително 1 час за +15 лимит за атакуваща армия и ако го използвате отново, продължителността му ще бъде 2 часа вместо  1 (1+1 часа). Бонусът лимит за атакуващата армия няма да се увеличи!


Други промени
 • Играчите от първа и втора ера сега могат да атакуват, докато са в протекция щит, но всяка атака струва време от продължителността на щита.
  • Ера 1 – 2 часа за атака. Ако сте в първа ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 2 часа. 
  • Ера 2 – 4 часа за атака . Ако сте във втора ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 4 часа. 
     
 • След всяка атака (без значение какъв е резултатът) градът на защитника ще бъде заключван за  30 секунди.  След приключване на първата ви атака ще има таймер за 30 секунди, вместо бутон за атака. След изтичането на секундите, бутонът ще се появява за следваща атака. Тази стъпка беше необходима, за да осигурим възможност на защитника
97
Nowości oraz aktualizacje gry / Rage War wersja z 21.11.2017 - Informacje o wersji
« Last post by Wadjet on November 21, 2017, 04:20:38 PM »
Nadeszła nowa era! Epoka Pary to już szósta era, która jest aktywna. Po przejściu całej piątej ery,pojawi się możliwość odblokowania nowych technologii i ulepszeń. 
 • Pojawią się nowe budynki z lepszymi bonusami i produkcją
 • Pojawią się nowe badania na drzewku nauki, które można wypełniać by miasta były jeszcze bardziej silniejsze.
 • Pojawi się nowa wyspa, na którą tak czekałeś! Można do niej podróżować i zdobywać ją po wejściu do Epoki Pary!

Dodaliśmy zupełnie nową opcję do gry - Wzmacniacze! Wzmacniacze są dostępne w Inwentarzu.
 • Wzmacniacze punktów nauki
  • Wzmacniacz pojemności – otrzymasz 2x do pojemności punktów nauki (zamiast 10, będzie 20 pojemności punktów nauki)
  • Wzmacniacz produkcji – otrzymasz 2x punktów nauki na godzinę (zamiast 1, otrzymasz 2 punkty nauki)
 • Wzmacniacze limitu armii – dzięki tym dwóm wzmacniaczom możesz otrzymać aż +45 do limitu ofensywnego armii, gdy użyjesz ich obu (15+30)
  • Dodaje +15 do limitu ofensywnego armii na godzinę
  • Dodaje +30 do limitu ofensywnego armii na godzinę
 • Wzmacniacz leczenia – wszystkie ranne jednostki wymagają 50% mniej punktów leczenia
  Ważna informacja o wzmacniaczach! Możesz użyć wzmacniacza więcej niż jeden raz. Wtedy wzrasta jedynie czas trwania bonusu, a nie jego siła. Na przykład, jeśli użyjesz wzmacniacza +15 do limitu ofensywnego armii  1 raz, płacąc tylko 30 klejnotów, będzie on działa godzinę. Jeśli użyjesz go jeszcze raz, to będzie on działał 2 godziny zamiast jednej (1+1 godzina). Limit ofensywny armii nie wzrośnie!


Pozostałe zmiany
 • Gracze z pierwszej i drugiej ery mogą teraz atakować, gdy znajdują się pod działaniem tarczy. Jednak każdy atak zmniejsza czas działania tarczy:
  • Era 1 – Era Kamienia – 2 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Kamienia, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 2 godziny.
  • Era 2 – Era Brązu -  4 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Brązu, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 4 godziny.
 • Po każdym ataku (bez względu na rezultat) miasto broniące się będzie zablokowane na 30 sekund. Po zakończeniu pierwszego ataku, pojawi się timer zamiast przycisku ataku. Po 30 sekundach przycisk ataku pojawi się ponownie. Był to niezbędny krok, aby broniące się miasto, mogło się uleczyć.
98
Бъгове и Решения / Re: С мултаци до кога?
« Last post by TERANGO on November 21, 2017, 02:55:04 PM »
Силно се надявам да не е мултак...но изглежда, че не е ок схемата... И аз докладвах за проверка, но за сега нямам отговор...
99
Game Updates / Rage War version from 21-11-2017 - Release notes
« Last post by Wadjet on November 21, 2017, 02:46:03 PM »
Hello Time Travelers,

We are happy to share a new update with you!

There will be a new Era! Steam Age, the 6th Era is active now. After you reached the end of 5th Era, you will be able to unlock new technologies and improvements. 
 • There will be new buildings with better bonuses and production
 • There are new researches that you can complete for improving more and more.
 • And the island that you are waiting for! You can travel and conquer after entering the Steam Age!

We added a brand new option for improving your gameplay - Boosters! It is accessible from inventory menu.
 • Science points boosters
  • Capacity booster – You will get 2x science points capacity (instead of 10, it will be 20 science points for capacity)
  • Production booster – You will get 2 science points per hour instead of 1
 • Offence army limit boosters– these boosters  can stack for +45 limit when you use both of them, your offense army limit will increase total 45 (15+30 )
  • +15 offense army limit for 1 hour
  • +30 offense army limit for 1 hour
 • Healing booster bonus – when your units are wounded and need healing, units will cost 50% less healing
  Important information about boosters/bonuses: You can use a booster more than once, the bonus will be the same, but its duration will increase.  For example, if you use +15 offense army limit booster 1 time with paying 30 diamonds, you will get a 1-hour bonus for extra +15 offense army limit, if you use it again the duration will be 2 hours instead of 1 (1+1 hours). Offense army limit bonus will not increase!


Other game changes
 • Players in the first and second era can now attack while they are in shield protection, but each attack cost shield duration loss for specific hours.
  • Era 1 – 2h per attack. If you are in Era 1 and you attack while you are in shield protection, your protection shield will decrease 2 hours.
  • Era 2 – 4h per attack. If you are in Era 2 and you attack while you are in shield protection, your protection shield will decrease 4 hours.
     
 • After each attack (no matter what the outcome is) the defending city will be locked for 30 seconds. After your first attack is over, there will be a timer for 30 seconds instead of the attack button. After 30 seconds, attack button will appear for next attack. This was necessary step to ensure the defender is able to protect itself by healing his city.
100
Бъгове и Решения / С мултаци до кога?
« Last post by Xektor on November 20, 2017, 08:19:57 PM »
С мултаци до кога?И тоя въпрос не го задавам на играчите дето си правят мултита а към хората който трябва да контролират тоя процес.
Има много варианти да се хващат мултита но най силното оръжие е превенцията.Ако просто нямаш полза от мултак няма да го правиш.Обаче ако можеш да си дадеш 29 точки както Рафал си е дал с мултито на едно чудо много ясно ,че ще правиш клонинги.С тия раздути кралства спокойно мога да си направя през Прокси 3-4 човечета и да си помпам чудата.Толкова ли е трудно да има право играч да дарява максимум 1 точка а не както сега?Ся Рафал -Мафъл е 20к колби пред мен ама няма как да не се дразня като видя как са му наляли 29 колби на едно от чудата.


Pages: 1 ... 8 9 [10]