Username: Password:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sin_zaek

Pages: [1]
1
Военни единици и защита

Има различни военни единици и защита. С проучвания и минаване в по-горна ера се получава достъп до все повече единици, защитни съоръжения и капани. Те имат различни особености. Някои могат само да атакуват, други са силни и в защита, а защитните съоръжения и капаните са незамени при защитата на града. Във времевата академия чрез различните видове монети и ресурс има възможност за повишаване на тяхното ниво и подобряване на качествата им (увеличаване на щетата и живота им).

Различните военни единици заемат различна част от лимита при атака или защита (имат различна 'популация'). Също така имат различна скорост и начин на придвижване, издръжливост (колко време могат да удрят по защитни съоръжения и сгради), точки живот, обсег,  предпочитани цели, щета и точки за излекуване. Делят се на няколко типа -- обикновени, бронирани и въздушни. Почти всички наземни единици могат да се поставят и в атака и в защита, с изключение на костенурката, която може да се използва само при атака. Някои от тях имат различни предпочитани цели в зависимост от това дали са в атака или защита. Летящите единици могат да се използват единствено в атака.

За да разполагате с военни единици в армията (независимо дали искате да ги използвате в атака или защита) е необходимо да имате построена съответната военна сграда. Всяка военна сграда дава възможност за трениране на до 5 единици от съответния вид. Първите две се тренират  безплатно, третата срещу различно количество хора (в зависимост от единицата), четвъртата срещу стоки (в зависимост единицата), а петата срещу кристали. За да имате достъп до повече тренирани единици е необходимо да имате повече построени военни сгради.
Повече информация за военните сгради може да намерите в темата за сградите

Защитните съоръжения и капани могат да се използват само в защита. Това е тяхното предназначение. Имат различна популация, размер, обсег, точки живот, предпочитани цели и щета. Когато са получили щета, те се поправят с използването на злато и хора (или сами с течение на времето), а не с точки здраве като военните единици. Капаните са неуязвими и са невидими за атакуващия преди пускането на самата атака. Капаните имат различни специфични ефекти, които се отразяват върху характеристиките на единиците преминаващи през тях.


Следват разяснения относно различните характеристики описани за всяка единица, защитно съоръжение или капан:

•   Тип:  обикновена, бронирана или въздушна единица; сграда (защитно съоръжение), капан
•   Предпочитана цел: обикновена, бронирана или въздушна единица; сграда (както защитни съоръжения, така и сгради в града); в атака и в защита, ако се различават
•   Популация – каква част от лимита в атака или защита заема дадената единица, съоръжение или капан
•   Размер (само за защитните съоръжения и капани) – колко квадратчета заемат
•   Живот – колко точки живот има дадената единица или сграда
•   Обсег – какъв е обсегът на единицата, съоръжението или капана (смята се от центъра на заеманото място)
•   Щета по – обикновена, бронирана, въздушна единица или сграда
•   Лекуване – колко точки здраве са необходими за излекуването на единицата
•   Издръжливост (само за единици) – колко време (в секунди) могат да удрят по защитни съоръжения и сгради
•   Скорост (само за единици) – колко квадратчета изминават за 1 сек, ако не спират да се движат
•   Ефект (само за капани) – допълнителен ефект на капана върху единицата минаваща през него
•   Особеност – различни особености (ако има такива) на дадената единица или структура отнасящи се за нейното поведение
•   Цена (само за защитни съоръжения и капани) – колко струва да се построи

2
Help and Support / Military
« on: October 17, 2017, 01:18:07 PM »
Military Units, Defense Structures and Traps


There are different military units and defense structures. Access to more units, defense structures and traps is granted when unlocking discoveries and progressing through the ages. They all have different features. Some of them can be used to attack only, others are powerful in defense and the defense structures and traps are simply irreplaceable when defending your home. You can upgrade them (increasing their health points and the damage they deal) in the Temporal Academy.

Different military units have different army limit costs (‘population’). Also they differ in speed, way of moving, stamina (visualized as yellow bar in battle), health points, range, favorite targets, damage, and healing points. Military units can be of common (infantry), armored or air type. Common and armored units can be used in both offense and defense except for the Turtle that can be used in offense only. Some of the units have different favorite targets depending on whether they are in offense or in defense. Air units can be used in offense only.

In order to have access to military units in your army you have to build the corresponding military building. Every military building can hold and train up to 5 corresponding units -- first two are trained for free, to train the third one amount of workers is needed (different units require different amount of workers), to train the forth one you need to use Goods, and the fifth one requires Gems. To have access to more than five units of the same kind you can build more than one military building of that kind.
More information on military buildings can be found in the Buildings post.

Defense structures and traps can be used in defense only. Their features differ as well -- population, size (how many squares they occupy), range, health points, favorite target, and damage. When they have taken damage they are healed or repaired using wealth and workers instead of healing points (or by themselves over time). Traps are invulnerable.  Traps are not visible to the attacker until the battle starts and a unit is going to step on them. Traps also have special features affecting the units that step on them.


A short explanation of the different features of the military units, defense structures and traps follows:

•   Type: Common, Armored, Air; Building (Defense structure), Trap
•   Favorite Target: Common, Armored, Air; Building (both defense structures and other buildings); in offense and in defense if different
•   Population – army limit cost
•   Size (Defense Structures and Traps only) – how many squares the structure occupies
•   Health – how many health points the unit or defense structure has
•   Range – what is the range of the military unit, defense structure or trap (measured from the center of the place it occupies)
•   Damage to – what damage is done to common, armored, air units and buildings
•   Healing – how many healing points are needed to heal the unit completely
•   Stamina – how long a unit can hit a defense structure or building (measured in seconds)
•   Speed – how fast a unit moves (squares per 1 second)
•   Active Effect (Traps only) – how the trap affects units stepping on it
•   Particular behavior – particularities (if any) concerning the unit’s behavior in offense or in defense
•   Cost: (Defense Structures and Traps only) – how much does it cost to build the structure or trap


3
Help and Support / Buildings
« on: October 12, 2017, 10:42:36 PM »

There are different types of buildings: buildings producing Wealth, Workers and Goods, buildings providing Culture, military buildings, Castles and Wonders; also roads and defense.

Information on Wonders can be found in another post in the forum. (Coming soon)
Information on Defense can be found in the post about military units, defense structures and traps.

Buildings with road access have production bonus. In order to get that bonus the road must be connected to the castle. If a building is next to the castle it gets the same bonus as if next to a road.
Buildings with road access producing wealth and workers get % bonus to their basic production.
Buildings with road access providing Culture get a 20% bonus.
Buildings with road access producing Goods require less Wealth to produce the corresponding Goods.

A short description of the features:

•   Discovery needed --  which discovery gives access to the building
•   Production – what resources or units are produced
•   Capacity (concerns only Castles) – storage capacity
•   Size – how much space is needed by the building (X*Y), X-left, Y- right
•   Time to build – how much time is needed the building to be completely built (without using Gems)
•   Cost --  quantity and type of resources needed to build the building
•   Culture needed (concerns all buildings but Castles and buildings providing Culture) – how much Culture is needed to build the building
•   Health – how much damage can a building take before it gets destroyed
•   Cost of Goods – how much it costs to get one unit of the Goods produced
•   Training costs (concerns only military buildings) --  how much does it cost to train 3rd, 4th and 5th unit
        o Training of 3rd unit
        o Training of 4th unit
        o Training of 5th unit


4
Помощ и Поддръжка / Сгради
« on: October 11, 2017, 04:45:27 PM »

В играта съществуват различни видове сгради. Има сгради за производство на злато, хора и стоки, сгради за култура, военни сгради, замъци и чудеса. Също така има пътища и защита.

Чудесата са описани в отделна тема.  (предстои)
Защитата е описана в темата за военните единици, защитни структури и капани.

Пътищата (когато са свързани със замъка) дават допълнителен бонус на производствените сгради. Ако сграда е опряна до замъка, все едно е до път. Сградите за производство на злато и хора получават % бонус към основното производство, ако са до път.  Сградите за култура дават с 20% повече култура, ако са до път. Сградите за производство на стоки изискват по-малко ресурс за производство, ако са до път.

Кратко описание на различните характеристики:
•   Необходимо проучване --  проучване, отключващо дадената сграда
•   Производство -- какво и колко произвеждат, основно производство без бонуси
•   Капацитет (само за замъците) – капацитет на складовете
•   Размер -- какво място заемат в града (X*Y), X-лява страна, Y- дясна страна
•   Време за построяване -- колко време е необходимо, за да се построи дадената сграда (без използване на диаманти) след като бъде поставена
•   Цена --  какви ресурси са необходими за построяването на сградата
•   Необходима култура (за всички сгради без тези, които дават култура)-- колко култура е необходима, за да бъде построена и да функционира сградата
•   Здраве -- колко щета може да понесе дадената сграда преди да бъде съборена
•   Цена на стоки (само за сградите произвеждащи стоки) – какви ресурси са необходими за производството на 1 стока
•   Цена за трениране (само за военните сгради) --  колко струва да се тренират 3та, 4та и 5та единица
        o   Трениране на 3та единица
        o   Трениране на 4та единица
        o   Трениране на 5та единица

5
Help and Support / Science
« on: September 29, 2017, 05:18:13 PM »
Age 1 – Stone Age


1.   Bad to the bone


•   Discoveries needed:  none   
•   Discovery points needed:  3
•   Resources needed: 100 wealth, 100 workers
•   Gives access to: Stone Masonry ( 18 Culture)

2.   Club’s Fury


•   Discoveries needed:  Bad to the bone
•   Discovery points needed: 2
•   Resources needed: 200 wealth, 200 workers
•   Gives access to: Clubman Lair (military unit Clubman), Stone Hall (Castle)

3.   Flint Stone


•   Discoveries needed:  Bad to the bone
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 450 wealth
•   Gives access to: Flint Quarry (Goods Flint), Boneyard (Goods Bones)

4.   Call of the Wild


•   Discoveries needed:  Club’s Fury
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 300 wealth, 300 workers
•   Gives access to: Hunters’ Encampment (military unit Huntress), Wall (defense)

5.   Queen of the Stone Age


•   Discoveries needed:  Club’s Fury
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 250 workers
•   Gives access to: Mammoth Stronghold (Castle), Stone Temple ( 36 Culture)

6.   In Vino Veritas


•   Discoveries needed:  Flint Stone
•   Discovery points needed: 7
•   Resources needed: 500 wealth, 500 workers
•   Gives access to: Hut (workers), Winery (wealth)

7.   Gaining Grounds


•   Discoveries needed:  Flint Stone
•   Discovery points needed: 7
•   Resources needed: 500 wealth, 500 workers
•   Gives access to: free territory, Kingdoms

8.   Sticks and Stones


•   Discoveries needed: In Vino Veritas
•   Discovery points needed: 6
•   Resources needed: 750 wealth
•   Gives access to: Spearmaker (Gems to build, wealth)

9.   Bowing to the Bone


•   Discoveries needed: Gaining Grounds
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 750 workers
•   Gives access to: Bone Temple (Gems to build, 54 Culture)

10.   Pack Assembly


•   Discoveries needed:  Call of the Wild
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 500 wealth, 500 workers
•   Gives access to: Tiger Den (military unit Tiger Rider), Watchtower (defense)

11.   Getting Comfy


•   Discoveries needed:  Queen of the Stone Age, In Vino Veritas
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 300 wealth, 300 workers
•   Gives access to: Lodge (Gems to build, workers)

12.   Catching the Gold Fish


•   Discoveries needed: Getting Comfy
•   Discovery points needed: 5
•   Resources needed: 650 wealth, 1300 workers
•   Gives access to: Fishers Pond (Goods Fish)

13.   Apples and Oranges


•   Discoveries needed: Getting Comfy
•   Discovery points needed: 12
•   Resources needed: 3 Bones, 5 Flint
•   Gives access to: Herbalist (Goods Herbs), Fruit Garden (Goods Fruit)

14.   Voodoo People


•   Discoveries needed: Sticks and Stones
•   Discovery points needed: 6
•   Resources needed: 5 Fruit, 4 Herbs
•   Gives access to: Bone Totem (Gems to build, 8 Culture)

6
Помощ и Поддръжка / Научно дърво
« on: September 28, 2017, 12:49:27 PM »
Тук са описани различните науки с изискванията за тяхното проучване, цена за проучване в точки наука и ресурси, както и достъп до какво се получава.

Ера 1 – Каменна ера

1.   Зъл до самите кости


•   Изисквания наука:  няма   
•   Точки наука:  3
•   Ресурси за отключване: 100 злато, 100 хора
•   Дава достъп до: Каменоделна ( 18 култура)

2.   Дива Ярост


•   Изисквания наука:  Зъл до самите кости
•   Точки наука: 2
•   Ресурси за отключване: 200 злато, 200 хора
•   Дава достъп до: бърлога (единица дивак), Каменна зала (замък)

3.   Кремък


•   Изисквания наука:  Зъл до самите кости
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 450 злато
•   Дава достъп до: Мина за кремък (стока кремък), Кокаларник (стока кости)

4.   Зовът на дивото


•   Изисквания наука:  Дива Ярост
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 300 злато, 300 хора
•   Дава достъп до: Ловен лагер (единица ловец), стена (защита)

5.   Кралица на каменната ера


•   Изисквания наука:  Дива Ярост
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 250 хора
•   Дава достъп до: Мамутова твърдина (замък), Каменен храм ( 36 култура)

6.   In vino veritas


•   Изисквания наука:  Кремък
•   Точки наука: 7
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: Колиба (хора), Винарна (злато)

7.   Кралства и територии


•   Изисквания наука:  Кремък
•   Точки наука: 7
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: територия, кралства

8.   Камъни и пръчки


•   Изисквания наука: In vino veritas
•   Точки наука: 6
•   Ресурси за отключване: 750 злато
•   Дава достъп до: Ковачница (сграда с диаманти, злато)

9.   Преклонение пред кости


•   Изисквания наука: Кралства и територии
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 750 хора
•   Дава достъп до: Костница (сграда с диаманти, 54 култура)

10.   Глутница


•   Изисквания наука:  Зовът на дивото
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 500 злато, 500 хора
•   Дава достъп до: Тигрова бърлога (единица тигров ездач), Наблюдателница (защита)

11.   Комфортно


•   Изисквания наука:  Кралица на каменната ера, In vino veritas
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 300 злато, 300 хора
•   Дава достъп до: Заслон (сграда с диаманти, хора)

12.   Златна рибка


•   Изисквания наука: Комфортно
•   Точки наука: 5
•   Ресурси за отключване: 650 злато, 1300 хора
•   Дава достъп до: Рибарник (стока риба)

13.   Ябълки и портокали


•   Изисквания наука: Комфортно
•   Точки наука: 12
•   Ресурси за отключване: 3 кости, 5 кремък
•   Дава достъп до: Билкар (стока билки), Овощна градина (стока плодове)

14.   Вуду хора


•   Изисквания наука: Камъни и пръчки
•   Точки наука: 6
•   Ресурси за отключване: 5 плодове, 4 билки
•   Дава достъп до: Тотем от кости (сграда с диаманти, 8 култура)

7
Game Discussions / Temporal academy - more information
« on: January 05, 2017, 12:29:03 PM »


TREASURYIn the Treasury time shards acquired in the time machine events can be exchanged for special chests. Every chest contains coins which can be used to upgrade units. There are 4 types of chests and every chest contains random amount of coins. There are 3 types of coins – copper, silver and gold. Every unit and defense structure has its own copper coin. Every unit type has a corresponding silver coin (Common, Armored, Air, Defenses, Traps). Gold coins are universal and are used for higher level upgrades for all units. The chests contain copper or silver coins corresponding to units from the player's current age or a previous one.

Common chest
Cost:  100 temporal fragments
Contents: 7-12 copper coins (distributed among up to 3 arbitrary units)

Magic chest
Cost:  300 temporal fragments
Contents: 1-2 silver coins (1 type) and 10-20 copper coins (distributed among up to 4 arbitrary units)

Rare chest
Cost:  1000 temporal fragments
Contents: 4-7 silver coins (up to 2 types) and 35-55 copper coins (distributed among up to 5 arbitrary units)

Unique chest
Cost:  5000 temporal fragments
Contents: 1-3 gold coins, 15-25 silver coins (up to 4 types) and 79-119 copper coins (distributed among up to 7 units)UNIT UPGRADESEvery unit or structure requires coins, workers and wealth to be upgraded. All units and structures have 10 upgrade levels and every next level is more expensive. Upgrades improve the damage and health points of the units, but also increase the healing costs.
Quantities of workers and wealth needed to upgrade differ depending on the age and features of the units.

Coins needed for upgrading units:

 • level 1: 5 copper coins
 • level 2: 10 copper coins and 1 silver coin
 • level 3: 20 copper coins and 2 silver coins
 • level 4: 40 copper coins and 4 silver coins
 • level 5: 80 copper coins, 8 silver coins and 1 gold coin
 • level 6: 160 copper coins, 16 silver coins and 2 gold coins
 • level 7: 320 copper coins, 32 silver coins and 4 gold coins
 • level 8: 640 copper coins, 64 silver coins and 8 gold coins
 • level 9: 1280 copper coins, 128 silver coins and 16 gold coins
 • level 10: 2560 copper coins, 256 silver coins and 32 gold coins

8


СЪКРОВИЩНИЦАВ това меню различни ковчежета могат да  се купуват срещу времевите фрагменти, получени от събитията в Машината . Всяко едно ковчеже съдържа т.нар. „монети“, с които могат да се подобряват единиците. Ковчежетата са 4 вида и в зависимост от своята цена, дават различно количество монети на случаен принцип. Има 3 основни вида монети – медни, сребърни и златни. Всяка една единица или защитно съоръжение има прилежаща медна монета. Всеки тип единица (обикновени, бронирани, въздушни, защити, капани) има своя сребърна монета. Златните монети са универсални и могат да се използват за всяка единица и съоръжение.  От ковчежетата могат да се паднат медни или сребърни монети за единици от ерата на играча или предходна ера.

Обикновено ковчеже
Цена:  100 времеви фрагмента
Награда: 7-12 медни монети (разпределени между най-много 3 произволни единици)

Магическо ковчеже
Цена:  300 времеви фрагмента
Награда: 1-2 сребърни монети (от един тип) и 10-20 медни монети (разпределени между най-много 4 произволни единици)

Специално ковчеже
Цена:  1000 времеви фрагмента
Награда: 4-7 сребърни монети (от най-много 2 типа) и 35-55 медни монети (разпределени между най-много 5 произволни единици)

Уникално ковчеже
Цена:  5000 времеви фрагмента
Награда: 1-3 златни монети, 15-25 сребърни монети (от най-много 4 типа) и 79-119 медни монети (разпределени между най-много 7 произволни единици)ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЦИВсяка единица изисква монети, злато и работници, за да бъде подобрена. Единиците имат 10 нива на подобрение и с всяко ниво цената за подобрение се повишава. Подобряването на единиците повишава техния живот и щета, но също така увеличава и цената на тяхното лекуване.
Количествата злато и работници необходими за повишаване на нивата на единиците зависят от тяхната ера и характеристики и се увеличават с всяко следващото ниво.
Монетите, които се изискват за повишаванe на нивата на единиците са:

 • ниво 1: 5 медни монети
 • ниво 2: 10 медни монети и 1 сребърна монета
 • ниво 3: 20 медни монети и 2 сребърни монети
 • ниво 4: 40 медни монети и 4 сребърни монети
 • ниво 5: 80 медни монети, 8 сребърни монети и 1 златна монета
 • ниво 6: 160 медни монети, 16 сребърни монети и 2 златни монети
 • ниво 7: 320 медни монети, 32 сребърни монети и 4 златни монети
 • ниво 8: 640 медни монети, 64 сребърни монети и 8 златни монети
 • ниво 9: 1280 медни монети, 128 сребърни монети и 16 златни монети
 • ниво 10: 2560 медни монети, 256 сребърни монети и 32 златни монети

Pages: [1]