Username: Password:

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Помощ и Поддръжка / Re: Сгради
« Last post by sin_zaek on November 23, 2017, 07:16:49 PM »
Ера 6 – Парна епоха


Къщи:

1.   Градско жилище

•   Необходимо проучване: Още заселници
•   Производство: хора 4050/15мин
•   Размер: 2*2
•   Време за построяване:  10:51:46
•   Цена: 486000 злато
•   Необходима култура: 195
•   Здраве: 358

2.   Градска къща

•   Необходимо проучване: Градски живот
•   Производство: хора 19440/1ч
•   Размер: 2*2
•   Време за построяване: 54:18:52
•   Цена: 729000 злато
•   Необходима култура: 293
•   Здраве: 428

3.   Градско имение

•   Необходимо проучване: Средна класа
•   Производство: хора 109350/4ч
•   Размер: 2*3
•   Време за построяване: 00:00:05
•   Цена: 350 кристала
•   Необходима култура: 488
•   Здраве: 746


Злато:

1.   Шивач

•   Необходимо проучване: Модерни тенденции
•   Производство: злато 2700/5мин
•   Размер: 3*2
•   Време за построяване: 10:51:46
•   Цена: 810000 хора
•   Необходима култура: 436
•   Здраве: 537

2.   Металург

•   Необходимо проучване: Тежки метали
•   Производство: злато 10800/5мин
•   Размер: 4*4
•   Време за построяване: 54:18:52
•   Цена: 3240000 хора
•   Необходима култура: 435
•   Здраве: 1712

3.   Картограф

•   Необходимо проучване: Неизследвани предели
•   Производство: злато 18225/5мин
•   Размер: 3*3
•   Време за построяване: 00:00:05
•   Цена: 350 кристала
•   Необходима култура: 488
•   Здраве: 1120


Стоки:

1.   Бояджийница

•   Необходимо проучване: Разноцветен дим
•   Производство: Багрила
•   Размер: 4*3
•   Време за построяване: 86:54:12
•   Цена: 820125 злато
•   Необходима култура: 293
•   Здраве: 1194
•   Цена на стоки: 143360 злато

2.   Склад за тютюн

•   Необходимо проучване: Разноцветен дим
•   Производство: Тютюн
•   Размер: 4*4
•   Време за построяване: 86:54:12
•   Цена: 615094 злато
•   Необходима култура: 391
•   Здраве: 1593
•   Цена на стоки: 143360 злато

3.   Барутна фабрика

•   Необходимо проучване: Експлозивна Материя
•   Производство: Барут
•   Размер: 2*3
•   Време за построяване: 86:54:12
•   Цена: 1640250 злато
•   Необходима култура: 488
•   Здраве: 597
•   Цена на стоки: 143360 злато

4.   Фабрика за мрамор

•   Необходимо проучване: Луксозна облицовка
•   Производство: Мрамор
•   Размер: 4*4
•   Време за построяване: 86:54:12
•   Цена: 615094 злато
•   Необходима култура: 488
•   Здраве: 1593
•   Цена на стоки: 143360 злато

5.   Книговезница

•   Необходимо проучване: Разширени Хоризонти
•   Производство: Книги
•   Размер: 2*3
•   Време за построяване: 86:54:12
•   Цена: 1640250 злато
•   Необходима култура: 488
•   Здраве: 597
•   Цена на стоки: 143360 злато


Култура:

1.   Скулптурно ателие

•   Необходимо проучване: Креативно Убежище
•   Производство: 1172 култура
•   Размер: 3*2
•   Време за построяване: 21:43:33
•   Цена: 750000 злато, 750000 хора
•   Здраве: 597

2.   Печатница

•   Необходимо проучване: Зората на Медията
•   Производство: 2344 култура
•   Размер: 3*2
•   Време за построяване: 43:27:06
•   Цена: 2250000 злато, 2250000 хора
•   Здраве: 597

3.   Универститет

•   Необходимо проучване: Alma Mater
•   Производство: 14648 култура
•   Размер: 5*5
•   Време за построяване: 00:00:05
•   Цена: 350 кристали
•   Здраве: 3110

4.   Гаргойл

•   Необходимо проучване: Нощни твари
•   Производство: 781 култура
•   Размер: 1*1
•   Време за построяване: 00:00:05
•   Цена: 175 кристали
•   Здраве: 124


Замъци:

1.   Дворец на печалбата

•   Необходимо проучване: Нова доктрина
•   Капацитет: 4761700
•   Размер: 6*7
•   Здраве: 2636

2.   Промишлена палата

•   Необходимо проучване: Възход на Индустриализма
•   Капацитет: 7808700
•   Размер: 6*7
•   Здраве: 2900

3.   Министерство на прогреса

•   Необходимо проучване: Място на Власт
•   Капацитет: 12134700
•   Размер: 6*7
•   Здраве: 3190

92
Help and Support / Re: Buildings
« Last post by sin_zaek on November 23, 2017, 07:10:18 PM »
Age 6 – Steam age


Housing:

1.   City dwelling

•   Discovery needed: More Settlers
•   Production: workers 4050/15 min
•   Size: 2*2
•   Time to build:  10:51:46
•   Cost: 486000 wealth
•   Culture needed: 195
•   Health: 358

2.   City House

•   Discovery needed: City Life
•   Production: workers 19440/1 hour
•   Size: 2*2
•   Time to build: 54:18:52
•   Cost: 729000 wealth
•   Culture needed: 293
•   Health: 428

3.   City Mansion

•   Discovery needed: Middle Class
•   Production: workers 109350/4 hours
•   Size: 2*3
•   Time to build: 00:00:05
•   Cost: 350 Gems
•   Culture needed: 488
•   Health: 746


Wealth:

1.   Tailor

•   Discovery needed: Modern Trends
•   Production: wealth 2700/5 min
•   Size: 3*2
•   Time to build: 10:51:46
•   Cost: 810000 workers
•   Culture needed: 436
•   Health: 537

2.   Metallurgist

•   Discovery needed: Heavy Metals
•   Production: wealth 10800/5 min
•   Size: 4*4
•   Time to build: 54:18:52
•   Cost: 3240000 workers
•   Culture needed: 435
•   Health: 1712

3.   Cartographer

•   Discovery needed: Uncharted Frontier
•   Production: wealth 18225/5 min
•   Size: 3*3
•   Time to build: 00:00:05
•   Cost: 350 Gems
•   Culture needed: 488
•   Health: 1120


Goods:

1.   Dyehouse

•   Discovery needed: Rainbow Smoke
•   Production: Dyes
•   Size: 4*3
•   Time to build: 86:54:12
•   Cost: 820125 wealth
•   Culture needed: 293
•   Health: 1194
•   Cost of Goods: 143360 wealth

2.   Tobacco warehouse

•   Discovery needed: Rainbow Smoke
•   Production: Tobacco
•   Size: 4*4
•   Time to build: 86:54:12
•   Cost: 615094 wealth
•   Culture needed: 391
•   Health: 1593
•   Cost of Goods: 143360 wealth

3.   Gunpowder factory

•   Discovery needed: Explosive Matter
•   Production: Gunpowder
•   Size: 2*3
•   Time to build: 86:54:12
•   Cost: 1640250 wealth
•   Culture needed: 488
•   Health: 597
•   Cost of Goods: 143360 wealth

4.   Marble Factory

•   Discovery needed: Luxurious Lining
•   Production: Marble
•   Size: 4*4
•   Time to build: 86:54:12
•   Cost: 615094 wealth
•   Culture needed: 488
•   Health: 1593
•   Cost of Goods: 143360 wealth

5.   Bindery

•   Discovery needed: Expanded Horizons
•   Production: Books
•   Size: 2*3
•   Time to build: 86:54:12
•   Cost: 1640250 wealth
•   Culture needed: 488
•   Health: 597
•   Cost of Goods: 143360 wealth


Culture:

1.   Sculpture studio

•   Discovery needed: Creative Sanctuary
•   Production: 1172 Culture
•   Size: 3*2
•   Time to build: 21:43:33
•   Cost: 750000 wealth, 750000 workers
•   Health: 597

2.   Printing House

•   Discovery needed: Dawn of the Media
•   Production: 2344 Culture
•   Size: 3*2
•   Time to build: 43:27:06
•   Cost: 2250000 wealth, 2250000 workers
•   Health: 597

3.   University

•   Discovery needed: Alma Mater
•   Production: 14648 Culture
•   Size: 5*5
•   Time to build: 00:00:05
•   Cost: 350 Gems
•   Health: 3110

4.   Gargoyle

•   Discovery needed: Night Creatures
•   Production: 781 Culture
•   Size: 1*1
•   Time to build: 00:00:05
•   Cost: 175 Gems
•   Health: 124


Castles:

1.   Palace of profit

•   Discovery needed: New Doctrine
•   Capacity: 4761700
•   Size: 6*7
•   Health: 2636

2.   Industrial Palace

•   Discovery needed: Rise of Industrialism
•   Capacity: 7808700
•   Size: 6*7
•   Health: 2900

3.   Ministry or progress

•   Discovery needed: Place of Power
•   Capacity: 12134700
•   Size: 6*7
•   Health: 3190

93
Обявления / промяна в цените на научни точки
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 04:17:57 PM »
Здравейте Пътещественици във Времето!

Направихме малка промяна в цените на пакетите за Научни Точки в Инвентара. От днес цените ще са:

1 научна точка = 25 кристала (преди 50 кристала)
5 научни точки = 100 кристала (преди 250 кристала)
10 научни точки = 180 кристала (преди 500 кристала)

*Няма ограничения за закупуване на научни точки.
94
Nowości oraz aktualizacje gry / Zmiany cen w punktach nauk
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 04:12:17 PM »
Witajcie podróżnicy w czasie!

Zmieniliśmy ceny punktów nauki, które można zakupić w Inwentarzu! Od teraz obowiązują następujące ceny:

1 punkt nauki = 25 klejnotów (było 50)
5 punktów nauki = 100 klejnotów (było 250)
10 punktów nauki = 180 klejnotów (było 500)



*Nie ma limitu zakupów.
95
Announcements / Change in prices for Science Points
« Last post by Wadjet on November 22, 2017, 03:49:13 PM »
Hello Time Travelers!

We have changed the prices for purchasing Science Points from the inventory! From now on prices are:

1 science points = 25 gems(it was 50 gems)
5 science points = 100 gems(it was 250 gems)
10 science points = 180 gems(it was 500 gems)

*There is no purchasing limit.
96
Помощ и Поддръжка / Re: Научно дърво
« Last post by sin_zaek on November 22, 2017, 03:41:53 PM »
Ера 6 -- Парна епоха



1.   Нова Доктрина

•   Изисквания наука: Земята на думите   
•   Точки наука: 175
•   Ресурси за отключване: 2300000 злато, 2300000 хора
•   Дава достъп до: Дворец на печалбата (Замък)

2.   Модерни Тенденции

•   Изисквания наука: Могъщите пазители
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 2300000 хора, 70 кожи
•   Дава достъп до: Шивач (злато)

3.   Още Заселници

•   Изисквания наука:  Нова Доктрина
•   Точки наука: 125
•   Ресурси за отключване: 2300000 злато, 70 Митрил
•   Дава достъп до: Градско жилище (хора)

4.   Разноцветен дим

•   Изисквания наука:  Нова Доктрина, Модерни Тенденции
•   Точки наука:  400
•   Ресурси за отключване: 100 Стъкло, 100 Месинг, 100 Тухли
•   Дава достъп до: Бояджийница (Стока Багрила), Склад за Тютюн (Стока Тютюн)

5.   Креативно Убежище

•   Изисквания наука:  Модерни Тенденции
•   Точки наука:  125
•   Ресурси за отключване: 60 Месинг, 60 Тухли
•   Дава достъп до:  Скулптурно Ателие (1172 култура)

6.   Възход на Индустриализма

•   Изисквания наука:  Още Заселници, Разноцветен дим
•   Точки наука:  225
•   Ресурси за отключване: 3000000 хора
•   Дава достъп до: Промишлена Палата (Замък)

7.   Тежки Метали

•   Изисквания наука:  Креативно Убежище
•   Точки наука:  150
•   Ресурси за отключване: 2600000 хора, 80 Грънци
•   Дава достъп до: Металург (злато)

8.   Просторно

•   Изисквания наука:  Креативно Убежище   
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване: 50 Хартия
•   Дава достъп до: територия

9.   Градски живот

•   Изисквания наука:  Възход на Индустриализма
•   Точки наука:  150
•   Ресурси за отключване: 2600000 злато, 80 Сол
•   Дава достъп до: Градска къща (хора)

10.   Експлозивна Материя

•   Изисквания наука:  Тежки Метали   
•   Точки наука:  250
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Лен, 100 Коприна
•   Дава достъп до: Барутна Фабрика (Стока Барут)

11.   Зората на Медията

•   Изисквания наука:  Просторно   
•   Точки наука:  225
•   Ресурси за отключване: 80 Тухли, 80 Хартия
•   Дава достъп до: Печатница (2344 Култура)

12.   Луксозна Облицовка

•   Изисквания наука:  Градски живот, Експлозивна Материя
•   Точки наука:  300
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Стъкло, 100 Месинг
•   Дава достъп до: Фабрика за Мрамор (Стока Мрамор)

13.   Alma Mater

•   Изисквания наука:  Експлозивна Материя
•   Точки наука:  200
•   Ресурси за отключване: 80 Коприна, 80 Стъкло
•   Дава достъп до: територия, Университет (сграда с кристали, 14648 Култура)

14.   Средна класа

•   Изисквания наука:  Експлозивна Материя, Зората на Медията
•   Точки наука:  200
•   Ресурси за отключване: 3000000 злато, 80 Тухли
•   Дава достъп до: територия, Градско имение (сграда с кристали, хора)

15.   Място на Власт

•   Изисквания наука:  Луксозна Облицовка
•   Точки наука:  275
•   Ресурси за отключване: 3700000 хора
•   Дава достъп до: Министерство на прогреса (Замък)

16.   Неизследвани Предели

•   Изисквания наука:  Средна класа
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване: 3000000 хора, 80 Хартия
•   Дава достъп до: територия, Картограф (сграда с кристали, злато)

17.   Нощни Твари

•   Изисквания наука:  Място на Власт
•   Точки наука:  100
•   Ресурси за отключване:  80 Коприна, 80 Хартия
•   Дава достъп до: територия, Гаргойл (сграда с кристали, 781 Култура)

18.   Разширени Хоризонти

•   Изисквания наука:  Неизследвани Предели
•   Точки наука:  350
•   Ресурси за отключване: 4000000 хора, 100 Тухли, 100 Хартия
•   Дава достъп до: Книговезница (Стока Книги)

97
Help and Support / Re: Science
« Last post by sin_zaek on November 22, 2017, 03:32:44 PM »
Age 6 -- Steam Age



1.   New Doctrine

•   Discoveries needed: Land of the Words   
•   Science points needed: 175
•   Resources needed: 2300000 wealth, 2300000 workers
•   Gives access to: Palace of profit (Castle)

2.   Modern Trends

•   Discoveries needed: The Mighty Gardians
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 workers, 70 Furs
•   Gives access to: Tailor (wealth)

3.   More Settlers

•   Discoveries needed:  New Doctrine
•   Science points needed: 125
•   Resources needed: 2300000 wealth, 70 Mithril
•   Gives access to: City dwelling (workers)

4.   Rainbow Smoke

•   Discoveries needed:  New Doctrine, Modern Trends
•   Science points needed:  400
•   Resources needed: 100 Glass, 100 Brass, 100 Bricks
•   Gives access to: Dyehouse (Goods Dyes), Tobacco warehouse (Goods Tobacco)

5.   Creative Sanctuary

•   Discoveries needed:  Modern Trends
•   Science points needed:  125
•   Resources needed: 60 Brass, 60 Bricks
•   Gives access to:  Sculpture studio (1172 culture)

6.   Rise of industrialism

•   Discoveries needed:  More Settlers, Rainbow Smoke
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 3000000 workers
•   Gives access to: Industrial Palace (Castle)

7.   Heavy Metals

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 workers, 80 Pottery
•   Gives access to: Metallurgist (wealth)

8.   Spacious

•   Discoveries needed:  Creative Sanctuary   
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 50 Paper
•   Gives access to: free territory

9.   City Life

•   Discoveries needed:  Rise of industrialism
•   Science points needed:  150
•   Resources needed: 2600000 wealth, 80 Salt
•   Gives access to: City house (workers)

10.   Explosive Matter

•   Discoveries needed:  Heavy Metals   
•   Science points needed:  250
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Linen, 100 Silk
•   Gives access to: Gunpowder factory (Goods Gunpowder)

11.   Dawn of the Media

•   Discoveries needed:  Spacious   
•   Science points needed:  225
•   Resources needed: 80 Bricks, 80 Paper
•   Gives access to: Printing House (2344 Culture)

12.   Luxurious Lining

•   Discoveries needed:  City Life, Explosive Matter
•   Science points needed:  300
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Glass, 100 Brass
•   Gives access to: Marble Factory (Goods Marble)

13.   Alma Mater

•   Discoveries needed:  Explosive Matter
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 80 Silk, 80 Glass
•   Gives access to: free territory, University (Gems to build, 14648 Culture)

14.   Middle Class

•   Discoveries needed:  Explosive Matter, Dawn of the Media
•   Science points needed:  200
•   Resources needed: 3000000 wealth, 80 Bricks
•   Gives access to: free territory, City mansion (Gems to build, workers)

15.   Place of Power

•   Discoveries needed:  Luxurious Lining
•   Science points needed:  275
•   Resources needed: 3700000 workers
•   Gives access to: Ministry or progress (Castle)

16.   Uncharted Frontier

•   Discoveries needed:  Middle Class
•   Science points needed:  100
•   Resources needed: 3000000 workers, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Cartographer (Gems to build, wealth)

17.   Night Creatures

•   Discoveries needed:  Place of Power
•   Science points needed:  100
•   Resources needed:  80 Silk, 80 Paper
•   Gives access to: free territory, Gargoyle (Gems to build, 781 Culture)

18.   Expanded Horizons

•   Discoveries needed:  Uncharted Frontier
•   Science points needed:  350
•   Resources needed: 4000000 workers, 100 Bricks, 100 Paper
•   Gives access to: Bindery (Goods Books)

98
Новата ера вече е тук! След като достигнете края на пета ера, ще имате възможост да отключите науките на шеста. 
 • Нови сгради с подобрени бонуси и продукция
 • Нови проучвания за по-голям напредък
 • Островът, който чакахте! Можете да пътувате и завладявате, сле дкато влезете в Парната епоха!

Добавихме нова опция за подобрение на вашата игра  - Бустери!  Достъпна е от менюто Инвентар.
 • Бустери Точки наука
  • Капацитет – 2 пъти повече точки наука (вместо 10, капацитетът точки наука ще бъде 20)
  • Продукция – 2 точки наука за час вместо 1
 • Бустери Лимит за атакуваща армия – тези бустери могат да натрупат +45 лимит; когато използвате и двата, лимитът ви за атакуваща армия ще се повиши общо на 45 (15+30 )
  • +15 лимит за атакуваща армия за  час
  • +30 лимит за атакуваща армия за  час
 • Бустер Бонус лекуване – когато едениците ви са ранени и се нуждаят от лекуване, те ще струват 50% по-малко лекуване
  Важна информация за бустерите/бонусите: Можете да използвате бустер повече от веднъж като бонусът ще бъде същият, но неговата продължителност ще се увеличи.  Например, ако използвате  бустер +15 лимит за атакуващата армия  за 30 кристала, ще получите бонус  допълнително 1 час за +15 лимит за атакуваща армия и ако го използвате отново, продължителността му ще бъде 2 часа вместо  1 (1+1 часа). Бонусът лимит за атакуващата армия няма да се увеличи!


Други промени
 • Играчите от първа и втора ера сега могат да атакуват, докато са в протекция щит, но всяка атака струва време от продължителността на щита.
  • Ера 1 – 2 часа за атака. Ако сте в първа ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 2 часа. 
  • Ера 2 – 4 часа за атака . Ако сте във втора ера и атакувате, когато имате активиран щит, времетраенето на протекцията ще бъде намалено с 4 часа. 
     
 • След всяка атака (без значение какъв е резултатът) градът на защитника ще бъде заключван за  30 секунди.  След приключване на първата ви атака ще има таймер за 30 секунди, вместо бутон за атака. След изтичането на секундите, бутонът ще се появява за следваща атака. Тази стъпка беше необходима, за да осигурим възможност на защитника
99
Nowości oraz aktualizacje gry / Rage War wersja z 21.11.2017 - Informacje o wersji
« Last post by Wadjet on November 21, 2017, 04:20:38 PM »
Nadeszła nowa era! Epoka Pary to już szósta era, która jest aktywna. Po przejściu całej piątej ery,pojawi się możliwość odblokowania nowych technologii i ulepszeń. 
 • Pojawią się nowe budynki z lepszymi bonusami i produkcją
 • Pojawią się nowe badania na drzewku nauki, które można wypełniać by miasta były jeszcze bardziej silniejsze.
 • Pojawi się nowa wyspa, na którą tak czekałeś! Można do niej podróżować i zdobywać ją po wejściu do Epoki Pary!

Dodaliśmy zupełnie nową opcję do gry - Wzmacniacze! Wzmacniacze są dostępne w Inwentarzu.
 • Wzmacniacze punktów nauki
  • Wzmacniacz pojemności – otrzymasz 2x do pojemności punktów nauki (zamiast 10, będzie 20 pojemności punktów nauki)
  • Wzmacniacz produkcji – otrzymasz 2x punktów nauki na godzinę (zamiast 1, otrzymasz 2 punkty nauki)
 • Wzmacniacze limitu armii – dzięki tym dwóm wzmacniaczom możesz otrzymać aż +45 do limitu ofensywnego armii, gdy użyjesz ich obu (15+30)
  • Dodaje +15 do limitu ofensywnego armii na godzinę
  • Dodaje +30 do limitu ofensywnego armii na godzinę
 • Wzmacniacz leczenia – wszystkie ranne jednostki wymagają 50% mniej punktów leczenia
  Ważna informacja o wzmacniaczach! Możesz użyć wzmacniacza więcej niż jeden raz. Wtedy wzrasta jedynie czas trwania bonusu, a nie jego siła. Na przykład, jeśli użyjesz wzmacniacza +15 do limitu ofensywnego armii  1 raz, płacąc tylko 30 klejnotów, będzie on działa godzinę. Jeśli użyjesz go jeszcze raz, to będzie on działał 2 godziny zamiast jednej (1+1 godzina). Limit ofensywny armii nie wzrośnie!


Pozostałe zmiany
 • Gracze z pierwszej i drugiej ery mogą teraz atakować, gdy znajdują się pod działaniem tarczy. Jednak każdy atak zmniejsza czas działania tarczy:
  • Era 1 – Era Kamienia – 2 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Kamienia, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 2 godziny.
  • Era 2 – Era Brązu -  4 godziny mniej za atak. Jeśli znajdujesz się w Erze Brązu, jesteś pod ochroną tarczy i zaatakujesz innego gracza, wtedy czas Twojej ochrony zmniejszy się o 4 godziny.
 • Po każdym ataku (bez względu na rezultat) miasto broniące się będzie zablokowane na 30 sekund. Po zakończeniu pierwszego ataku, pojawi się timer zamiast przycisku ataku. Po 30 sekundach przycisk ataku pojawi się ponownie. Był to niezbędny krok, aby broniące się miasto, mogło się uleczyć.
100
Бъгове и Решения / Re: С мултаци до кога?
« Last post by TERANGO on November 21, 2017, 02:55:04 PM »
Силно се надявам да не е мултак...но изглежда, че не е ок схемата... И аз докладвах за проверка, но за сега нямам отговор...
Pages: 1 ... 8 9 [10]